فایل ورد مقاله مدل سازي سرعت مراحل نمو گلرنگ بهاره با استفاده از حرارت و طول روز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مدل سازي سرعت مراحل نمو گلرنگ بهاره با استفاده از حرارت و طول روز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مدل سازي سرعت مراحل نمو گلرنگ بهاره با استفاده از حرارت و طول روز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مدل سازي سرعت مراحل نمو گلرنگ بهاره با استفاده از حرارت و طول روز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مدل سازي سرعت مراحل نمو گلرنگ بهاره با استفاده از حرارت و طول روز :


محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمدرضا شهسواری – استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
طلعت یساری – استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه زابل
شهلا نجفی – استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه زابل
مصلح الدین رضایی – مربی، پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:
در کشاورزی مدرن اغلب احتیاج به اطلاعات دقیقی در مورد تاریخ وقوع مراحل خاص نمو می باشد. به منظور مدل سازی سرعت نمو ارقام گلرنگ اراک، زنده رود و گلدشت با استفاده از درجه حرارت و طول روز، از آزمایشات تاریخی کاشت این ارقام طی سالهای 1388-1383 در مزرعه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان استفاده شد. برای تعیین مدل سرعت نمو هر مرحله، سرعت هر مرحله نمو به عنوان متغییر تابع و متغیرهای حرارتی طول روز و حاصل ضرب متغیرهای حرارتی با متغیرهای طول روز به عنوان متغیر مستقل در رگرسیون مرحله ای مورد استفاه قرار گرفتند. مرحله ای از رگرسیون به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید که ضریب رگرسیون و ضریب تشخیص جزء آن حداقل در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بوده و حداکثر ضریب تبیین کل را داشته باشد. تعداد روز از کاشت تا سبز شدن، سبز شدن تا تکمه دهی، سبز شدن تا گل دهی و تا رسیدگی و گلدهی تار سیدگی از تاریخ های کاشت تأثیر پذیرفت. با افزایش دما، طول مراحل نمو کاهش یافت. طول دوران سبز شدن تا تکمه دهی و تا گل دهی بیشترین تأثیر را از طول روز پذیرفت و با افزایش آن کاهش یافتند. میانگین درجه حرارت تنها متغیری بود که وارد مدل شد و حدود 76 درصد تغییرات سرعت سبز شدن ارقام مورد مطالعه را توضیح داد. حدود 83 درصد سرعت نمو مرحله سبز شدن تا تکمه دهی به وسیله حاصل ضرب درجه حرارت حداکثر در طول روز توجیه گردید. مربع درجه حرارت حداکثر در مربع طول روز حدود 92 درصد تغییرات سرعت نمو مرحله سبز شدن تا گل دهی را بیان نمود. مربع درجه حرارت حداکثر در مربع طول روز با توان چهارم درجه حرارت حدود 81 درصد واریانس سرعت نمو م رحله سبز شدن تا رسیدگی را بیان نمودند. مکعب درجه حرارت حداقل، تنها متغیری بود که سرعت مرحله گل دهی تار سیدگی را به میزان 47 درصد توضیح داد.

توضیحات بیشتر