فایل ورد مقاله توسعه کارآفريني در ايران: مفاهيم، چالشها و راهکارها (با تأکيد بر کارآفريني در بخش کشاورزي)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله توسعه کارآفريني در ايران: مفاهيم، چالشها و راهکارها (با تأکيد بر کارآفريني در بخش کشاورزي) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله توسعه کارآفريني در ايران: مفاهيم، چالشها و راهکارها (با تأکيد بر کارآفريني در بخش کشاورزي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله توسعه کارآفريني در ايران: مفاهيم، چالشها و راهکارها (با تأکيد بر کارآفريني در بخش کشاورزي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله توسعه کارآفريني در ايران: مفاهيم، چالشها و راهکارها (با تأکيد بر کارآفريني در بخش کشاورزي) :


محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
نجمه دریائی – دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:
امروزه رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، وجود بازار رقابتی و افزایش نیاز به فرصت های شغلی، ضرورت توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی را مضاعف ساخته است. کارآفرینی در این بخش زمینه سااز تامین امنیت غذایی، کاهش فقر و رشد پایدار ااتصادی خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف بررسی چالشها و راهکارهای توسعه کارآفرینی در کشور با تیکید بر بخش کشاورزی انجام شده و با مطالعه منابع مختلف و به شیوه ی مروری صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که چالشهای فراروی توسعه کاارآفرینی کشااورزی در ایاران را مای تاوان از سه جنبهعواماض ضدانگیزشای، مواناع ااانونی و محادودیتهای محیط کسب و کار مورد بررسی قرار داد از مهمترین موانع ضدانگیزشی کارآفرینی کشاورزی میتوان به وجود خطرات موجود در یک فعالیت تولیدی و ترس از دست دادن سرمایه، کم ود حمایت ای مالی از شرکتهای در حال رشد و ضعف م ارتهای دانشجویان و دانشآموختگان کشاورزی در زمینه کارآفرینی اشاره کرد. همچنین از بعد محدودیتهای کسب و کار نیز میتوان به عدم تاکید نظام تعلیم و تربیت بار توسعه کارآفرینی به ویژه در بخش کشاورزی و وجود محدودیتهای سرمایهفذاری و ن اود مشاو هاای کارآماد و کاافی بارای تشویق هر چه بیشتر بخش خصو ی ج ت حضور ف تردهتر در عر ه کاارآفرینی کشااورزی اشااره نماود. در پایاان نیاز راهکارهایی ج ت مقابله با این چالشها ارائه شده است

توضیحات بیشتر