فایل ورد مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر سنتز آلياژ نانوساختار نيکل -مس به روش آلياژسازي مکانيکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر سنتز آلياژ نانوساختار نيکل -مس به روش آلياژسازي مکانيکي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر سنتز آلياژ نانوساختار نيکل -مس به روش آلياژسازي مکانيکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر سنتز آلياژ نانوساختار نيکل -مس به روش آلياژسازي مکانيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر سنتز آلياژ نانوساختار نيکل -مس به روش آلياژسازي مکانيکي :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
عامر کریم بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایر
اصغر صدیق زاده – دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران.
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:
در این پژوهش اثر پارامترهای مؤثر بر سنتز آلیاژ دوتا یی نیکل -مس با نسبت مول ی ی ک به ی ک به روش آل یاژساز ی مکانیکی از قبیل زمان آسیاکاری، نسبت وزنی گلوله به پودر، میزان پرشدگی محفظه و اندازه گلوله در یک آس یای س یارهای بوسیله آنالیزهای پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبش ی مورد بررس ی قرار گرفت. نتا یج نشان داد که محلول جامد تک فاز پس از 3 ساعت آسیاکاری تشکیل می شود. با ادامه آس یاکاری می انگین اندازه کر یستال یت کاهشیافت و پس از 60 ساعت آسیاکاری به اندازه 17 نانومتر رسید که بی انگر دست یابی به آل ی اژ نانوساختار ن یکل -مس است. 30 میکرومتر پس از 30 ساعت شد که با دو برابر – همچنین افزایش زمان آسیاکاری موجب کاهش اندازه ذره به مقدار 20 کردن زمان آسیاکاری کاهش اندکی در آن مشاهده گردی د. به علاوه ثابت شبکه و کرنش شبکه محل ول جامد ح ین آلیاژسازی مکانیکی افزایش یافت. در نهایت نتایج حاصل از اندازه گیری ثوابت شبکه نیکل و مس نشان داد که افزا یش نسبت وزنی گلوله به پودر به میزان 30:1 ، کاهش اندازه گلوله به میزان 12 میلیمتر و کاهش میزان پرشدگی محفظه به می زان 21 درصد، بهترین حالت برای شکل گیری سریع محلول جامد نیکل-مس است

توضیحات بیشتر