فایل ورد مقاله اثر زمان کاشت بر فيلوکرون و مراحل فنولوژيک ارقام برنج

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر زمان کاشت بر فيلوکرون و مراحل فنولوژيک ارقام برنج دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر زمان کاشت بر فيلوکرون و مراحل فنولوژيک ارقام برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر زمان کاشت بر فيلوکرون و مراحل فنولوژيک ارقام برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر زمان کاشت بر فيلوکرون و مراحل فنولوژيک ارقام برنج :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
امیر وحدتی راد – دانشجوی دکترای زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مسعود اصفهانی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
غلامرضا محسن آبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عاطفه صبوری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:
به منظور بررسی تاثیرپذیری صفات فنولوژیک ارقام برنج از شرایط محیطی، پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. به منظور مواجه شدن ارقام برنج با شرایط مختلف محیطی از سه زمان نشاکاری با فاصله 15 روزه استفاده شد. کرت های اصلی به سطوح زمان های نشاکاری و کرت های فرعی به ارقام برنج (هاشمی، خزر و گوهر) اختصاص داده شدند. نتایج حاصله نشان داد که فیلوکرون و سرعت ظهور برگ تحت تاثیر زمان نشاکاری، ارقام و اثرات متقابل آن قرار می گیرند. بالاترین میزان فیلوکرون در رقم گوهر در زمان نشاکاری دوم با میانگین 7/6 روز و پایینترین مقدار آن به رقم هاشمی در زمان نشاکاری دوم با میانگین 5/4 روز اختصاص یافت. بیشترین سرعت ظهور برگ نیز در رقم هاشمی زمان نشاکاری دوم با میانگین 0/214 برگ در روز مشاهده شد. بررسی صفات تعداد روز تا آغازش خوشه، 50 درصد گلدهی و حداکثر پنجه دهی حاکی از تغییرات معنی دار این صفات نسبت به منابع تغییر بود. تجزیه رگرسیونی این صفات نسبت به میانگین دما در طول دوره رویش گیاه نشان داد که با افزایش میانگین دما، تعداد روزهای رسیدن به آغازش خوشه، 50 درصد گلدهی و حداکثر پنجه دهی بطور معنی داری کاهش یافتند. نتایج حاصله نشان داد که ارقام برنج با طول دوره رشد رویشی بیشتر، از سرعت ظهور برگ پایینتر و فیلوکرون بالاتری برخوردار بودند که افزایش در میانگین دما باعث تسریع در روند آنها و سایر صفات فنولوژیک می گردد.

توضیحات بیشتر