فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر صفات مرتبط با فلورسانس کلروفيل a در ارقام برنج

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر صفات مرتبط با فلورسانس کلروفيل a در ارقام برنج دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر صفات مرتبط با فلورسانس کلروفيل a در ارقام برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر صفات مرتبط با فلورسانس کلروفيل a در ارقام برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر زمان نشاکاري بر صفات مرتبط با فلورسانس کلروفيل a در ارقام برنج :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
امیر وحدتی راد – دانشجوی دکترای زراعت
مسعود اصفهانی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
غلامرضا محسن آبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عاطفه صبوری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:
به منظور بررسی تاثیرپذیری صفات مرتبط با فلورسانس کلروفیل a در ارقام برنج از شرایط محیطی، پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. به منظور مواجه شدن ارقام برنج با شرایط مختلف محیطی از سه زمان نشاکاری با فاصله 15 روزه استفاده شد. کرت های اصلی به سطوح زمان های نشاکاری و کرت های فرعی به ارقام برنج (هاشمی، درفک، سنگ جو، علی کاظمی، خزر و گوهر) اختصاص داده شدند. نتایج حاصله نشان داد که میزان حداکثر کارایی کوانتومی، فلورسانس صفر، فلورسانس حداکثر، فلورسانس متغیر و سرعت انتقال الکترون تحت تاثیر اثرات اصلی زمان نشاکاری و ارقام قرار می گیرند. بالاترین میزان حداکثر کارایی کوانتومی و فلورسانس متغیر در رقم گوهر به ترتیب بمیزان 0/77 و 1086 حاصل شد. کمترین میزان فلورسانس صفر نیز بمیزان 315/4 در رقم گوهر مشاهده گردید. از لحاظ فلورسانس حداکثر، ارقام علی کاظمی، گوهر و هاشمی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. بیشترین سرعت انتقال الکترون نیز در ارقام سنگ جو و خزر بترتیب بمیزان 145 و 134/4 مشاهده شد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که رقم گوهر با توجه به اینکه از میانگین بالاتری درصفاتی چون حداکثر کارایی کوانتومی و فلورسانس متغیر نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه برخوردار بوده، میتواند از ارقام مقاوم به شرایط تنشزا همچون دمای بالا شناخته شود. به تاخیر افتادن زمان نشا کاری باعث روبرو شدن ارقام با شرایط نامساعد محیطی از جمله دماهای بالاتر گردید. این شرایط بر روی صفات مرتبط با فلورسانس کلروفیل a مانند حداکثر کارایی کوانتومی تاثیر منفی گذاشته و باعث نقصان کارکرد مناسب دستگاه فتوسنتزی شد. بنابراین بنظر می رسد تاخیر در زمان نشاکاری بعلت مواجه شدن ارقام با شرایط نامساعد محیطی بویژه در زمان رسیدگی دانه مناسب نیست.

توضیحات بیشتر