فایل ورد مقاله اثر غلظتهاي مختلف عصاره اتانولي دانه رازيانه بر تغييرات انديس پراکسيد، آنيزيدين و توتکس در روغن زيتون در طي دوره نگهداري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر غلظتهاي مختلف عصاره اتانولي دانه رازيانه بر تغييرات انديس پراکسيد، آنيزيدين و توتکس در روغن زيتون در طي دوره نگهداري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر غلظتهاي مختلف عصاره اتانولي دانه رازيانه بر تغييرات انديس پراکسيد، آنيزيدين و توتکس در روغن زيتون در طي دوره نگهداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر غلظتهاي مختلف عصاره اتانولي دانه رازيانه بر تغييرات انديس پراکسيد، آنيزيدين و توتکس در روغن زيتون در طي دوره نگهداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر غلظتهاي مختلف عصاره اتانولي دانه رازيانه بر تغييرات انديس پراکسيد، آنيزيدين و توتکس در روغن زيتون در طي دوره نگهداري :


محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
شادی چنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
علیرضا بصیری – استادیار گروه صنایع غذایی و تبدیلی، سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
حسین جلالی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:
هدف : هدف از این پژوهش بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی دانه رازیانه بر تغییرات اندیس پراکسید، آنیزیدین و توتکس در روعن زیتون درطی یک دوره نگهداری 28 روزه در بازه های زمانی 7 روز و همچنین مقایسه غلظتهای مختلف عصاره اتانولی رازیانه با آنتی اکسیدان های سنتزی BHT, BHA و ترکیب 1:1 آنها بود. مواد و روشها: در این پژوهش دانههای رازیانه پس از جداسازی ناخالصیها، آسیاب گردیده و سپس از الک با مش 35 عبور داده شد. سپس عملیات عصاره گیری با استفاده از اتانول 96 % بوسیله دستگاه کلونجر انجام گرفت. اندیس پراکسید مطابق با روش AOCS (1948)، اندیس آنیزیدین مطابق با روش IUPAC (1987)، و اندیس توتکس از رابطه میان اندیس پراکسید و اندیس آنیزیدین محاسبه گردید. نتایج و بحث: نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان میدهد که مقادیر اندازه گیری شده برای هر سه فاکتور اندیس پراکسید، اندیس آنیزیدین واندیس توتکس در نمونه های روغن زیتون تیمار شده با غلظتهای مختلف عصاره اتانولی دانه رازیانه و همچنین نمونه های روغن حاوی آنتی اکسیدان های سنتزی با زمان افزایش پیدا میکند که این افزایش پس از 28 روز نسبت به 21 روز به طور چشمگیری بیشتر پیدا میکند. موثرترین غلظت عصاره اتانولی دانه رازیانه که میتواند همانند آنتی اکسیدانهای سنتزی جلوی افزایش فاکتورهای مورد اندازهگیری را بگیرد برابر 150ppm بدست آمد، که اختلاف آماری معنا داری در سطح p005 بین نمونه های روغن زیتون تیمار شده با غلظت 150ppm از عصارههای اتانولی دانه رازیانه و نمونه های روغن زیتون تیمار شده با آنتی اکسیدانهای سنتزی مشاهده نگردید. نتیجه گیری کلی: نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که عصاره اتانولی دانه رازیانه میتواند به طور موثری جلوی افزایش اندیس پراکسید، آنیزیدین و توتکس را در روغن زیتون بگیرد که نشان دهنده قابلیت آن به منظور جایگزینی برای آنتی اکسیدان های سنتزی باشد.

توضیحات بیشتر