فایل ورد مقاله تأثير سميت نيکل و سرب بر شاخصهاي جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه چاي ترش (Hibiscus sabdariffa)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير سميت نيکل و سرب بر شاخصهاي جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير سميت نيکل و سرب بر شاخصهاي جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه چاي ترش (Hibiscus sabdariffa)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير سميت نيکل و سرب بر شاخصهاي جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه چاي ترش (Hibiscus sabdariffa)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير سميت نيکل و سرب بر شاخصهاي جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
حسن موسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل
فرزاد طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل
اسماعیل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل
مهدی دهمرده – استادیارگروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات سمیت فلز سنگین سرب و نیکل بر شاخصهای جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه چای ترش در شرایط کنترل شده به صورت طرح کاملأ تصادفی با 3 تکرار طی دو آزمایش جداگانه به اجرا در آمد. آزمایش اول شامل نیکل در 5 سطح (صفر، 0/1، 0/5، 1 و 2 گرم در لیتر) و در آزمایش دوم سرب در 5 سطح (صفر، 0/1، 0/5، 1 و 2 گرم در لیتر) در نظر گرفته شد. نتایج داده ها نشان داد با افزایش میزان غلظت نیکل و سرب، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک گیاه چه و بنیه بذر به طور معنیداری نسبت به شاهد کاهش نشان داد. سطح ( 2 گرم در لیتر) نیکل، میزان وزن خشک گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه را نسبت به شاهد به ترتیب 18/3، 94/7، 73/6، 16/4 و 82/6 درصد کاهش داد، در حالی که درصد جوانه زنی تحت تأثیر سمیت نیکل و سرب قرار نگرفت. همچنین سطح ( 2 گرم در لیتر) سرب، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر را نسبت به تیمار عدم کاربرد به میزان 47/2، 7/5 و 29/8 درصد کاهش داد. به طور کلی نتایج نشان داد بذور چای ترش شرایط تنش سرب را بهتر از تنش نیکل تحمل کردند.

توضیحات بیشتر