فایل ورد مقاله تغيير الگوي نواري آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در شرايط کمبود آب در ژنوتيپهاي لوبيا

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تغيير الگوي نواري آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در شرايط کمبود آب در ژنوتيپهاي لوبيا دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تغيير الگوي نواري آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در شرايط کمبود آب در ژنوتيپهاي لوبيا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تغيير الگوي نواري آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در شرايط کمبود آب در ژنوتيپهاي لوبيا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تغيير الگوي نواري آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در شرايط کمبود آب در ژنوتيپهاي لوبيا :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
مژگان شکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
مصطفی ولیزاده – گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تبریز
پروانه اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
مجید نوروزی – گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تبریز

چکیده:
برای ارزیابی اثر تنش کمبود آب در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان، دو آزمایش جداگانه در سال زراعی 1391 بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه اجرا شد. یک آزمایش با آبیاری عادی (هر 5 روز یکبار) مطابق با عرف محل و آزمایش دیگر در شرایط کمبود آب (هر 10 روز یکبار) پیاده شد. در هر دو آزمایش 11 ژنوتیپ از هرکدام از سه نوع لوبیا یعنی سفید، چیتی و قرمز به همراه سه رقم اصلاح شده اختر، دهقان و D81083 مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتالاز (CAT) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) در نمونه برگی حداقل سه گیاه از مزرعه جمع آوری و پس از استخراج آنزیمی با الکتروفورز در ژل آکریل امید افقی 8% مورد مطالعه قرار گرفت. برای آنزیم آنتی اکسیدان SOD سه ایزوزیم بدون ابهام و برای آنزیم CAT یک فرم مشاهده شد. تجزیه داده های مربوط به فعالیت ایزوزیمهای مورد مطالعه بین کل ژنوتیپها در هر دو شرایط آبیاری عادی و تنش کمبود آب اختلاف معنیدار مشاهده شد (1%>P)که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی بسیار بالا در لوبیاهای مورد کشت در آزمایش بود. میزان افزایش فعالیت آنزیمی CAT تحت تنش کمبود آب در ژنوتیپ 41128 از لوبیا سفید بیشتر بود. ولی میزان افزایش فعالیت آنزیمی SOD1 و SOD2 در ژنوتیپ 21158 و SOD3 در ژنوتیپ 21170 از لوبیا سفید نسبت به چیتی و قرمز بیشتر بود.

توضیحات بیشتر