فایل ورد مقاله ارزيابي و مقايسه کاربرد آناليز موجک در پيش بيني دبي روزانه، ماهانه و سالانه رودخانه مطالعه موردي رودخانه زال

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي و مقايسه کاربرد آناليز موجک در پيش بيني دبي روزانه، ماهانه و سالانه رودخانه مطالعه موردي رودخانه زال دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي و مقايسه کاربرد آناليز موجک در پيش بيني دبي روزانه، ماهانه و سالانه رودخانه مطالعه موردي رودخانه زال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي و مقايسه کاربرد آناليز موجک در پيش بيني دبي روزانه، ماهانه و سالانه رودخانه مطالعه موردي رودخانه زال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي و مقايسه کاربرد آناليز موجک در پيش بيني دبي روزانه، ماهانه و سالانه رودخانه مطالعه موردي رودخانه زال :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمدرضا شریفی – دانشیار گروه مهندسی آب – دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
مصطفی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه – دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
محمد ذاکرمشفق – دانشیار گروه مهندسی آب – دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده:
پیش بینی مطلوب دبی یکی از ابزارهای مهم در مدیریت منابع آب مانند آبخیزداری، مهار بحران کمبود آب و مدیریت سیلابها به شمار می رود. به دلیل روابط غیرخطی و عدم قطعیت در سیستم آبی، محققین همواره سعی در توسعه روش های پیش بینی دارند. ایستائی ) Stationary ( یکفرض مهم برای مدل سازی سری های زمانی است. اغلب سری های هیدرولوژیک به خاطر پیچیدگی عوامل فیزیکی و تغییرات مکانی و زمانی، عمولاً ایستا نیستند. یکی از روشهایی که در سالهای اخیر در زمینه هیدرولوژی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از آنالیز موجک ) Wavelet Analysis ( به عنوان روشی مؤثر در زمینه تحلیل سیگنال ها و سری های زمانی ناایستا است. در این تحقیق با استفاده از تبدیل گسسته ) DWT ( و تبدیل بسته موجک ) WPT ( به آنالیز و مدل سازی سری زمانی دبی رودخانه زال در مرز استان خوزستان و لرستان پرداخته و رابطه ای را برای پیش بینی استخراج می کنیم. با مقایسه ضرایب همبستگی ) (، ریشه جذر خطای میانگین ) RMSE ( و خطای مطلق میانگین ) MAE ( در نتایج حاکی از برتری تبدیل بسته موجک نسبت به تبدیل گسسته موجک در پیش بینی دبی دارد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که پیش بینی در مقیاس روزانه مطلوب نبوده ولی در مقیاس های ماهانه و سالانه مطلوب و مورد قبول می باشد

توضیحات بیشتر