فایل ورد مقاله پياده سازي و تحليل الگوريتم ابتکاري در طراحي شبکه خطوط حمل ونقل همگاني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله پياده سازي و تحليل الگوريتم ابتکاري در طراحي شبکه خطوط حمل ونقل همگاني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله پياده سازي و تحليل الگوريتم ابتکاري در طراحي شبکه خطوط حمل ونقل همگاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله پياده سازي و تحليل الگوريتم ابتکاري در طراحي شبکه خطوط حمل ونقل همگاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله پياده سازي و تحليل الگوريتم ابتکاري در طراحي شبکه خطوط حمل ونقل همگاني :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
ایران خانزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برنامهریزی حملونقل، دانشگاه تربیت مدرس
سیداحسان سیدابریشمی – استاد راهنما، استادیار گروه برنامهریزی حملونقل، دانشگاه تربیت مدرس
امیرعلی زرین مهر – دانشجوی دکتری گروه راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
رشد روزافزون جمعیت، افزایش نیاز به جابهجایی و بهدنبال آن افزایش نیاز به توسعهی شبکهی حملونقل همگانی را در پی دارد. توسعهی شبکهی حمل ونقل همگانی شامل طراحی خطوط برای شبکه و تنظیم برنامهی زمانی برای خطوط و ناوگانها در مسیر میشود. طراحی شبکهی خطوط حملونقل همگانی یک مسئلهی پیچیدهی غیرمحدب است. حل این مسئله با روشهای دقیق در مسائل واقعی امکانپذیر نیست، ازاینرو در بیشتر پژوهشهای انجام گرفته از روشهای ابتکاری برای حل مسئله استفاده شدهاست. ارائه و مقایسهی نتایج روشهای ابتکاری و تحلیل حساسیت روی پارامترهای آنها میتواند منجر به درک بهتری از روشهای حل یادشده گردد. روش ابتکاری پیشنهادی در این مقاله، برای حل مسئلهی طراحی شبکهی خطوط حملونقل همگانی، با الگو برداری از روش ابتکاری که در ادبیات به روش سازنده معروف است، ارائه میگردد. اساس الگوریتمپیشنهادی بر توسعهی خطوط موجود در شبکهی حملونقل همگانی و کاهش تولید کمانهای جدید در شبکه، با در نظرگرفتن رضایت کاربران است. این مقاله، نتایج حاصل از الگوریتم ابتکاری را برای یک شبکه موردی گزارش نموده و به تحلیل اثر پارامترهای موجود در الگوریتم می- پردازد.

توضیحات بیشتر