فایل ورد مقاله عکس العمل جوانه زني بذر گياه Agropyron desertorum به تنش خشکي تحت تأثير پرايمينگ بذر با ساليسيليک و جيبرليک اسيد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله عکس العمل جوانه زني بذر گياه Agropyron desertorum به تنش خشکي تحت تأثير پرايمينگ بذر با ساليسيليک و جيبرليک اسيد دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله عکس العمل جوانه زني بذر گياه Agropyron desertorum به تنش خشکي تحت تأثير پرايمينگ بذر با ساليسيليک و جيبرليک اسيد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله عکس العمل جوانه زني بذر گياه Agropyron desertorum به تنش خشکي تحت تأثير پرايمينگ بذر با ساليسيليک و جيبرليک اسيد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله عکس العمل جوانه زني بذر گياه Agropyron desertorum به تنش خشکي تحت تأثير پرايمينگ بذر با ساليسيليک و جيبرليک اسيد :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محبوبه خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
به منظور بررسی اثر پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذر گیاه Agropyron desertorum در تنش خشکی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از سالیسیلیک و جیبرلیک اسید هر کدام در 5 سطح (25، 50، 75، 100ppm) و در دو دمای 10 و 15 درجه به مدت 48 و 36 ساعت با سه تکرارانجام شد. بذور پرایم شده با محلولهای مختلف به همراه بذر های پرایم نشده (شاهد) در مرحله جوانه زنی در معرض شرایط تنش خشکی قرارگرفتند. نتایج نشان دادکه اثر جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید بر روی این بذر تحت تنش خشکی بر روی صفات جوانه زنی اثر معنی داری داشت. همچنین مقایسه میانگین اثر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید بر روی شاخصهای جوانه زنی در دما و زمانهای مختلف نشان داد که تیمار با این هورمون ها در مقایسه با شاهد به طور معنی داری سبب افزایش درصد جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه شد.

توضیحات بیشتر