فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي در مراحل مختلف رشد بر عملکرد روغن گلرنگ بهاره

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي در مراحل مختلف رشد بر عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي در مراحل مختلف رشد بر عملکرد روغن گلرنگ بهاره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي در مراحل مختلف رشد بر عملکرد روغن گلرنگ بهاره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر تنش کم آبي در مراحل مختلف رشد بر عملکرد روغن گلرنگ بهاره :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
بهزاد خاطری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
آرام ارشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
پیام رضابخش – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرو اکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عزت کرمی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
به منظور بررسی تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد روغن گلرنگ بهاره آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اجرا گردید. سطوح آبیاری (آبیاری نرمال، قطع آبیاری در مرحله رزت، قطع آبیاری در مرحله گلدهی و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه) در کرتهای اصلی و چهار رقم گلرنگ بهاره (سینا، فرامان، گلدشت و کوسه) در کرتهای فرعی قرار گرفتند. صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و درصد روغن مورد اندازه گیری قرار گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر فاکتور اصلی (تنش کمآبی) بهجزء ارتفاع بوته برای دیگر صفات بسیار معنیدار بود، همچنین ارقام مورد بررسی برای هر چهار صفت تفاوت بسیار معنیداری با هم داشتند. اگرچه تنش در مرحله رزت اثر کمرنگتری نسبت به گلدهی و پرشدن دانه داشت اما نسبت به آبیاری نرمال به طور معنیداری درصد روغن و ارتفاع بوته را کاهش داد. رقم کوسه بیشترین میزان عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته و ارتفاع بوته را به خود اختصاص داد. در حالیکه از نظر درصد روغن در رتبه سوم بعد از سینا و گلدشت قرار گرفت. رقم گلدشت بیشترین تأثیرپذیری از اعمال تنش کم آبی را داشت.

توضیحات بیشتر