فایل ورد مقاله اثر تنش قليايي بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه گاودانه (Vicia ervilia L.)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر تنش قليايي بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه گاودانه (Vicia ervilia L.) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر تنش قليايي بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه گاودانه (Vicia ervilia L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر تنش قليايي بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه گاودانه (Vicia ervilia L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر تنش قليايي بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه گاودانه (Vicia ervilia L.) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مریم ثمن – عضو هیأت علمی گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور
علی سپهری – عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سمیه بیات – دانشجوی دوره دکتری علوم علفهای هرز، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کربنات سدیم (0، 5، 10، 15، 20 و 25 میلی مولار) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم محلی گاودانه (بوئین زهرا، شهرضا و طارم)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس تأثیر کربنات سدیم بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. در غلظت های 5 و 10 میلی مولار کربنات سدیم، کاهش درصد جوانه زنی ناچیز بود و و تفاوت معنی داری با تیمار شاهد ( 0 میلی مولار) مشاهده نگردید. در رقم بوئین زهرا، افزایش غلظت کربنات سدیم تا 10 میلی مولار تأثیر بسیار جزئی بر سرعت جوانه زنی داشت. درحالیکه در ارقام شهرضا و طارم، کاهش معنی دار سرعت جوانه زنی در غلظت های بیش از 5 میلی مولار مشاهده شد. طول ساقه چه در سطوح مختلف کربنات سدیم در مقایسه با تیمار شاهد در رقم بوئین زهرا 92-30 درصد، در شهرضا 97-39 درصد و در رقم طارم 82-13 درصد کاهش یافت. کاهش طول ساقه چه در غلظت های مختلف کربنات سدیم بیشتر از ریشه چه بود . با افزایش غلظت از 0 به 5 میلی مولار، وزن خشک گیاهچه ارقام بوئین زهرا و شهرضا بطور معنی داری کاهش یافت. اما در این شرایط کاهش وزن خشک گیاچه رقم طارم معنی دار نبود.

توضیحات بیشتر