فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر مقادير سديم، پتاسيم و عملکرد دانه در ارقام تجاري و بومي گندم (Triticum aestivum L.)

لینک دانلود

فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر مقادير سديم، پتاسيم و عملکرد دانه در ارقام تجاري و بومي گندم (Triticum aestivum L.) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر مقادير سديم، پتاسيم و عملکرد دانه در ارقام تجاري و بومي گندم (Triticum aestivum L.) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر مقادير سديم، پتاسيم و عملکرد دانه در ارقام تجاري و بومي گندم (Triticum aestivum L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر تنش شوري بر مقادير سديم، پتاسيم و عملکرد دانه در ارقام تجاري و بومي گندم (Triticum aestivum L.) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سعیده سادات حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شیراز
هومن راضی – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
به منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه و مقادیر سدیم و پتاسیم و نسبت بین آنها به عنوان معیار تحمل شوری در گندم، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در س ه سطح شوری و شانزده رقم گندم (هشت رقم بومی جنوب استان کرمان و هشت رقم تجاری) در گلخانه بخش زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا شد. بین ژنوتیپ ها و همچنین بین سطوح شوری از لحاظ عملکرد دانه، میزان یون سدیم و پتاسیم و نسبت انتخابگری K+/+Na اختلافات معنیداری مشاهده شد. ژنوتیپها از نظر شاخص متوسط عملکرد (MP)، بهره وری هندسی (GMP) و شاخص تحمل به تنش (STI) تفاوتهای معنی داری نشان دادند. همچنین عملکرد در شرایط تنش شوری، با این شاخص ها همبستگی مثبت و معنی داری داشت که نشان دهنده تناسب این شاخص ها با میزان عملکرد در شرایط تنش شوری بود. با افزایش شوری، میزان سدیم در اندام هوایی گیاه افزایش و عملکرد دانه و میزان پتاسیم و نسبت یونی Na+/+K کاهش معنیداری داشت. همبستگی مثبت و معنی داری بین شاخصهای کمی عملکرد و نسبت انتخابگری K+/+Na در شرایط تنش مشاه ده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که علاوه بر شاخص های کمی عملکرد، مقادیر سدیم، پتاسیم و نسبت K+/+Na ملاک مناسبی برای تفکیک ژنوتیپهای حساس و متحمل به شوری در گندم نان بودند. در نتایج حاصل از این پژوهش پس از رقم متحمل کویر، ژنوتیپ بومی حوسی بالاترین میزان تحمل شوری را داشت که میتواند کاندید و انتخاب مناسبی برای برنامههای بهنژادی باشد.

توضیحات بیشتر